Józsua könyve 12. fejezet

1. Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek Izráelnek fiai, és a kiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:
2. Szíhon, az Emoreusok királya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aróertől fogva, a mely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig.
3. És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
4. És Ógnak, a Básán királyának tartománya, a ki Refaim maradékai közül való, a ki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
5. És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.
6. Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és oda adta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé nemzetség felének.
7. Ezek pedig ama földnek királyai, a kiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, a mely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, a mely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:
8. A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok földjét.
9. Jérikhónak királya egy; Ainak, a mely oldalra vala Béthel felé, királya egy;
10. Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy;
11. Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy;
12. Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy;
13. Debirnek királya egy, Gédernek királya egy;
14. Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;
15. Libnának királya egy; Adullámnak királya egy;
16. Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy;
17. Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy;
18. Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy;
19. Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy;
20. Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy;
21. Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy;
22. Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;
23. A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy;
24. Tirczának királya egy; összesen harminczegy király.

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:
- Elfogadom az oldal adatkezelési szabályzatát
- Ezt ne ixeld be

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed.

Bármikor leiratkozhatsz az idézetküldőről; az email címed harmadik félnek nem adjuk ki, és nem küldünk rá kéretlen leveleket.


Biblia olvasása online »