Sámuel II. könyve 22. fejezet

1. Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.
2. És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.
3. Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. &Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. &Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
4. Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; &És megszabadulok ellenségeimtől.
5. Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem;
6. A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tőrei estek reám.
7. Szükségemben az Urat hívtam, &S az én Istenemhez kiáltottam: &És meghallá lakóhelyéről szavamat, &S kiáltásom eljutott füleibe.
8. Akkor rengett és remegett a föld, &Az égnek fundamentumai inogtak, &És megrendülének, mert haragudott Ő.
9. Füst szállt fel orrából, &És emésztő tűz szájából, &Izzószén gerjedt belőle.
10. Lehajtá az eget és leszállt, &És homály volt lábai alatt.
11. A Khérubon ment és röpült, &És a szelek szárnyain tünt fel.
12. Sötétségből maga körül sátrakat emelt, &Esőhullást, sürű felhőket.
13. Az előtte levő fényességből &Izzó szenek gerjedének.
14. És dörgött az égből az Úr, &És a Magasságos hangot adott.
15. Ellövé nyilait és szétszórta azokat, &Villámot, és összekeverte azokat.
16. És meglátszottak a tenger örvényei, &S a világ fundamentumai felszínre kerültek, &Az Úrnak feddésétől, &Orra leheletének fúvásától.
17. Lenyúlt a magasságból és felvett engem, &S a mélységes vizekből kihúzott engem.
18. Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; &Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.
19. Reámtörtek nyomorúságom napján, &De az Úr gyámolóm volt nékem.
20. Tágas helyre vitt ki engem, &Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
21. Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, &Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.
22. Mert megőriztem az Úrnak utait, &S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.
23. Mert ítéletei mind előttem vannak, &S rendeléseitől nem távoztam el.
24. Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.
25. Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, &Szemei előtt való tisztaságom szerint.
26. Az irgalmashoz irgalmas vagy, &A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.
27. A tisztához tiszta vagy, &A visszáshoz pedig visszás.
28. Segítesz a nyomorult népen, &Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
29. Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, &S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
30. Mert veled harczi seregen is átfutok, &Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.
31. Az Istennek útja tökéletes; &Az Úrnak beszéde tiszta; &Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.
32. Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? &S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?
33. Isten az én erős kőváram, &Ki vezérli az igaznak útját.
34. Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, &S magas helyekre állít engem.
35. Kezeimet harczra tanítja, &Hogy az érczív karjaim által törik el.
36. Idvességednek paizsát adtad nékem, &S kegyelmed nagygyá tett engem.
37. Lépéseimet kiszélesítetted alattam. &És bokáim meg nem tántorodtak.
38. Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, &Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.
39. Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, &Lábaim alatt hullanak el.
40. Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, &Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.
41. Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, &Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,
42. Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, &Az Úrhoz, de nem felelt nékik.
43. Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, &Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.
44. Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, &Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, &Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.
45. Idegen fiak hizelkednek nékem, &S egy hallásra engedelmeskednek,
46. Idegen fiak elcsüggednek, &S váraikból reszketve jőnek elő.
47. Él az Úr és áldott az én kősziklám. &Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
48. Isten az, ki bosszút áll értem, &S alám hajtja a népeket.
49. Ki megment engem ellenségeimtől, &Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, &S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
50. Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, &S nevednek dícséretet éneklek.
51. Nagy segítséget ad az ő királyának, &Irgalmasságot cselekszik felkentjével, &Dáviddal és az ő magvával mindörökké!

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:
- Elfogadom az oldal adatkezelési szabályzatát
- Ezt ne ixeld be

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed.

Bármikor leiratkozhatsz az idézetküldőről; az email címed harmadik félnek nem adjuk ki, és nem küldünk rá kéretlen leveleket.


Biblia olvasása online »