Találatok "öröm" (221 db):

Örömest választottam útjokat, mint főember ültem ott; úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint a ki bánkódókat vigasztal.
/Jób könyve 29,25/

Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt.
/Jób könyve 30,30/

Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte;
/Jób könyve 31,29/

Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát.
/Jób könyve 33,26/

Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk.
/Zsoltárok könyve 4,8/

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
/Zsoltárok könyve 16,11/

Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak.
/Zsoltárok könyve 18,39/

Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.
/Zsoltárok könyve 21,7/

Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.
/Zsoltárok könyve 27,6/

Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
/Zsoltárok könyve 30,6/

Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
/Zsoltárok könyve 30,12/

Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela.
/Zsoltárok könyve 32,7/

Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban vonultam ezelőtt és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.
/Zsoltárok könyve 42,5/

Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged cziterával, Isten, én Istenem!
/Zsoltárok könyve 43,4/

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
/Zsoltárok könyve 45,8/

Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.
/Zsoltárok könyve 45,16/

Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa.
/Zsoltárok könyve 48,3/

Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél.
/Zsoltárok könyve 51,10/

Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
/Zsoltárok könyve 51,14/

Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.
/Zsoltárok könyve 68,4/

Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának.
/Zsoltárok könyve 68,12/

Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.
/Zsoltárok könyve 89,35/

Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
/Zsoltárok könyve 97,11/

Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal.
/Zsoltárok könyve 105,43/

Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel!
/Zsoltárok könyve 106,5/

A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!
/Zsoltárok könyve 113,9/

A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.
/Zsoltárok könyve 119,111/

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
/Példabeszédek könyve 10,28/

A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.
/Példabeszédek könyve 14,10/

Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
/Példabeszédek könyve 14,13/

A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.
/Példabeszédek könyve 15,21/

Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!
/Példabeszédek könyve 15,23/

Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!
/Példabeszédek könyve 21,17/

Mert az embernek, a ki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcseséget és tudományt és örömöt; a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, a ki jó az Isten előtt. Ez is hiábavalóság és az elmének gyötrelme!
/Prédikátorok könyve 2,27/

Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivelhogy az ő szívének örömét az Isten kedveli.
/Prédikátorok könyve 5,20/

Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.
/Ésaiás könyve 9,3/

S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,
/Ésaiás könyve 12,3/

Elvétetett a vígság és öröm a kertből, és a szőlőkben nem vígadnak és nem kiáltanak, bort sajtókban nem nyom a bornyomó, véget vetettem a víg éneklésnek.
/Ésaiás könyve 16,10/

És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
/Ésaiás könyve 22,13/

Az utczákon panaszkodás hallik a bor miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött.
/Ésaiás könyve 24,11/

És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak Izráel Szentjében.
/Ésaiás könyve 29,19/

Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait;
/Ésaiás könyve 32,13/

Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.
/Ésaiás könyve 35,10/

Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
/Ésaiás könyve 40,9/

Sionnak először én hirdetém, ímé itt vannak a tanúk, és örömmondót adtam Jeruzsálemnek.
/Ésaiás könyve 41,27/

Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.
/Ésaiás könyve 45,2/

Mert megvígasztalja az Úr Siont, megvígasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vígasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava!
/Ésaiás könyve 51,3/

Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!
/Ésaiás könyve 51,11/

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
/Ésaiás könyve 52,7/

Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
/Ésaiás könyve 55,12/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »