Találatok "barát" (228 db):

És feküvék az ő lábainál reggelig, és felkele, mielőtt valaki az ő felebarátját megismerheté, mert mondá: Meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött.
/Ruth könyve 3,14/

Ez vala pedig a szokás régen Izráelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére: A férfi lehúzta az ő saruját és oda adta felebarátjának, és ez volt a bizonyság Izráelben.
/Ruth könyve 4,7/

Akkor monda néki Sámuel: Elszakítá tőled az Úr a mai napon Izráelnek királyságát, és adta azt felebarátodnak, a ki jobb náladnál.
/Sámuel I. könyve 15,28/

Mikor pedig Dávid Siklágba érkezék, külde a zsákmányból Júda véneinek, az ő barátainak, mondván: Ímé az Úr ellenségeinek zsákmányából való ajándék számotokra.
/Sámuel I. könyve 30,26/

Ezt mondja az Úr: Ímé én épen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal.
/Sámuel II. könyve 12,11/

Vala azonban Amnonnak egy barátja, kinek Jonadáb vala neve, Simeának, Dávid testvérének fia; Jonadáb pedig igen eszes ember vala.
/Sámuel II. könyve 13,3/

Elméne azért Khúsai, a Dávid barátja a városba, Absolon pedig bevonula Jeruzsálembe.
/Sámuel II. könyve 15,37/

Mikor pedig az Arkeából való Khúsai, a Dávid barátja bement Absolonhoz, monda Khúsai Absolonnak: Éljen a király, éljen a király!
/Sámuel II. könyve 16,16/

És monda Absolon Khúsainak: Ez-é a barátod iránti szereteted? Miért nem mentél el barátoddal?
/Sámuel II. könyve 16,17/

Azután ugyan kinek szolgálnék örömestebb, mint az én barátom fiának? A mint szolgáltam a te atyádnak, szintén olyan leszek te hozzád is.
/Sámuel II. könyve 16,19/

És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.
/Királyok I. könyve 4,5/

Mikor vétkezéndik valaki felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék és ő ide jő, megesküszik az oltár előtt ebben a házban:
/Királyok I. könyve 8,31/

Mikor pedig királylyá lett és trónját elfoglalta, kiirtá Baása egész házát minden rokonságával és barátaival együtt és nem hagyott belőle még csak egy ebet sem.
/Királyok I. könyve 16,11/

Egy férfiú pedig a próféták fiai közül monda az ő felebarátjának az Úr beszéde szerint: Verj meg engem kérlek; de ez nem akará őt megverni.
/Királyok I. könyve 20,35/

Akhitófel is a királynak tanácsosa volt. Arkites Khúsai pedig a király barátja.
/Krónikák I. könyve 27,33/

Mikor valaki vétkezéndik felebarátja ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék, és ő ide jő, megesküszik oltárod előtt ebben a házban,
/Krónikák II. könyve 6,22/

Oh mi Istenünk! nem te űzéd-é ki e földnek lakóit a te néped az Izráel előtt, és nem te adád-é azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké?
/Krónikák II. könyve 20,7/

Azután Jósafát, a Júda királya megbarátkozék Akháziával, az Izráel királyával, a ki gonoszul cselekedett vala;
/Krónikák II. könyve 20,35/

Mindazáltal vele megbarátkozék, hogy hajókat készítenének, melyeken Társisba mennének; és a hajókat Esiongáberben készíték.
/Krónikák II. könyve 20,36/

Jövendöle azért Eliézer, a Maresából való Dódava fia Jósafát ellen, mondván: Minthogy megbarátkozál Akháziával, az Úr megsemmisíti a te munkádat. És a hajók mind összetörének, és nem mehetének Társisba.
/Krónikák II. könyve 20,37/

De mivel a Babilóniabeli fejedelmek követeivel megbarátkozék, a kik ő hozzá küldettek, hogy megtudakoznák a csudajelt, mely a földön lőn; elhagyá őt az Isten, hogy megkisértené őt és meglátná, mi volna az ő szívében.
/Krónikák II. könyve 32,31/

Annakokáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat, sem javokat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és örökségképen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké.
/Ezdrás könyve 9,12/

De megtartóztatá magát Hámán, és haza ment, és elküldvén, magához hivatá barátait és Zérest, az ő feleségét.
/Eszter könyve 5,10/

És monda néki Zéres, az ő felesége és minden barátja: Csináljanak ötven könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdokeust akaszszák reá, és akkor menj a királylyal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a fát.
/Eszter könyve 5,14/

És elbeszélé Hámán Zéresnek, az ő feleségének és minden barátjának mindazt, a mi vele történt. És mondának néki az ő bölcsei és Zéres, az ő felesége: Ha Márdokeus, a ki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való: nem bírsz vele, hanem bizony elesel előtte.
/Eszter könyve 6,13/

Mikor pedig meghallá Jóbnak három barátja mind ezt a nyomorúságot, a mely esett vala rajta: eljöve mindenik az ő lakó helyéből: a témáni Elifáz, a sukhi Bildád és a naamai Czófár; és elvégezék, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt.
/Jób könyve 2,11/

A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a Mindenhatónak félelmét.
/Jób könyve 6,14/

Még az árvának is néki esnétek, és sírt ásnátok a ti barátotoknak is?!
/Jób könyve 6,27/

Kikaczagják a saját barátai azt, mint engem, a ki Istenhez kiált és meghallgatja őt. Kikaczagják az igazat, az ártatlant!
/Jób könyve 12,4/

Csúfolóim a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem,
/Jób könyve 16,20/

Hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az ember fiának az ő felebarátjával való dolgát.
/Jób könyve 16,21/

A ki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak.
/Jób könyve 17,4/

Atyámfiait távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem.
/Jób könyve 19,13/

Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam, oh ti barátaim, mert az Isten keze érintett engem!
/Jób könyve 19,21/

Sőt inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel.
/Jób könyve 24,17/

Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján:
/Jób könyve 31,9/

De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.
/Jób könyve 32,3/

Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.
/Jób könyve 35,4/

Miután pedig e szavakat mondotta vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból való Elifáznak: Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób.
/Jób könyve 42,7/

Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt.
/Jób könyve 42,10/

Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak.
/Zsoltárok könyve 15,3/

Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
/Zsoltárok könyve 26,4/

Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, a kik békességgel szólnak felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben.
/Zsoltárok könyve 28,3/

Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
/Zsoltárok könyve 35,14/

Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
/Zsoltárok könyve 38,12/

Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.
/Zsoltárok könyve 50,20/

Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
/Zsoltárok könyve 55,14/

Elszakasztottál tőlem barátot és rokont; ismerőseim a - setétség.
/Zsoltárok könyve 88,19/

A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem.
/Zsoltárok könyve 101,5/

Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!
/Zsoltárok könyve 122,8/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »