Találatok "boldog" (118 db):

Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért és nem az italért.
/Prédikátorok könyve 10,14/

És az én galambom, az én tökéletesem, &az ő anyjának egyetlenegye, &az ő szülőjének választottja. &Látják a leányok, és boldognak mondják őt, &a királynéasszonyok és az ágyasok, és dicsérik őt.
/Énekek könyve 6,6/

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.
/Ésaiás könyve 30,18/

Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!
/Ésaiás könyve 32,20/

És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcseségben és tudományban; az Úr félelme lesz kincse.
/Ésaiás könyve 33,6/

Boldog ember, a ki ezt cselekszi, és az ember fia, a ki ahhoz ragaszkodik! a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.
/Ésaiás könyve 56,2/

Ímé, szolgáim vígadnak szívök boldogságában, és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel jajgatni fogtok;
/Ésaiás könyve 65,14/

Meghíztak, megfényesedtek; eláradtak a gonosz beszédben; az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak; sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot.
/Jeremiás könyve 5,28/

Búzát vetettek és tövist aratnak; fáradnak, de nem boldogulnak, és szégyent vallotok a ti jövedelmetekkel az Úr haragjának búsulása miatt.
/Jeremiás könyve 12,13/

Elnyomói főkké lettek; ellenségei boldogok! Bizony az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra mentek az elnyomó előtt.
/Siralmak könyve 1,5/

Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.
/Dániel könyve 12,12/

A kik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat;
/Jónás könyve 2,9/

Népem asszonyait kiűzitek boldogságuk házából; kisdedeiktől örökre elveszitek az én dicsőségemet.
/Mikeás könyve 2,9/

És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.
/Malakiás könyve 3,12/

Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!
/Malakiás könyve 3,15/

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
/Máté evangéliuma 5,3/

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
/Máté evangéliuma 5,4/

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
/Máté evangéliuma 5,5/

Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
/Máté evangéliuma 5,6/

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
/Máté evangéliuma 5,7/

Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
/Máté evangéliuma 5,8/

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
/Máté evangéliuma 5,9/

Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
/Máté evangéliuma 5,10/

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
/Máté evangéliuma 5,11/

És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.
/Máté evangéliuma 11,6/

A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.
/Máté evangéliuma 13,16/

És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
/Máté evangéliuma 16,17/

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
/Máté evangéliuma 24,46/

És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
/Lukács evangéliuma 1,45/

Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
/Lukács evangéliuma 1,48/

Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa.
/Lukács evangéliuma 6,20/

Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok.
/Lukács evangéliuma 6,21/

Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.
/Lukács evangéliuma 6,22/

És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik.
/Lukács evangéliuma 7,23/

És a tanítványokhoz fordulván, monda ő magoknak: Boldog szemek, a melyek látják azokat, a melyeket ti láttok.
/Lukács evangéliuma 10,23/

Lőn pedig mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál.
/Lukács evangéliuma 11,27/

Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
/Lukács evangéliuma 11,28/

Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.
/Lukács evangéliuma 12,37/

És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!
/Lukács evangéliuma 12,38/

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ilyen munkában talál!
/Lukács evangéliuma 12,43/

És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.
/Lukács evangéliuma 14,14/

Hallván pedig ezeket egy azok közül, a kik ő vele együtt ülnek vala, monda néki: Boldog az, a ki eszik kenyeret az Isten országában.
/Lukács evangéliuma 14,15/

Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
/Lukács evangéliuma 23,29/

Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
/János evangéliuma 13,17/

Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.
/János evangéliuma 20,29/

Agrippa király! Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, a mikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon;
/Apostolok Cselekedetei 26,2/

A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.
/Rómaiaknak írt levél 4,6/

Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik.
/Rómaiaknak írt levél 4,7/

Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít.
/Rómaiaknak írt levél 4,8/

Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is tulajdoníttatik- é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul.
/Rómaiaknak írt levél 4,9/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »