Találatok "félelem" (82 db):

Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.
/Lukács evangéliuma 21,26/

Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt.
/János evangéliuma 7,13/

Ezek után pedig kéré Pilátust az arimathiai József (a ki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt), hogy levehesse a Jézus testét. És megengedé Pilátus. Elméne azért és levevé a Jézus testét.
/János evangéliuma 19,38/

Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!
/János evangéliuma 20,19/

Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala.
/Apostolok Cselekedetei 2,43/

Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.
/Apostolok Cselekedetei 5,5/

És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.
/Apostolok Cselekedetei 5,11/

Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.
/Apostolok Cselekedetei 19,17/

Kiknek azt felelém, hogy nem szokásuk a rómaiaknak, hogy valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlott szembe nem állíttatik vádlóival, és alkalmat nem nyer a vád felől való mentségére.
/Apostolok Cselekedetei 25,16/

Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
/Rómaiaknak írt levél 3,18/

Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
/Rómaiaknak írt levél 8,15/

Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.
/Rómaiaknak írt levél 13,7/

És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
/Korintusiaknak írt I. levél 2,3/

Mert mikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképen nyomorogtunk; kívül harcz, belől félelem.
/Korintusiaknak írt II. levél 7,5/

És ő még jobb szívvel van irántatok, visszaemlékezvén mindnyájatoknak engedelmességére, hogy félelemmel és rettegéssel fogadtátok őt.
/Korintusiaknak írt II. levél 7,15/

Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
/Efezusiaknak írt levél 6,5/

Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
/Filippieknek írt levél 2,12/

Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
/Timóteusnak írt I. levél 2,2/

De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;
/Timóteusnak írt I. levél 6,6/

Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.
/Timóteusnak írt II. levél 1,7/

És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.
/Zsidóknak írt levél 2,15/

Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
/Zsidóknak írt levél 12,28/

És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek- kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
/Szent Péter I. levele 1,17/

A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is.
/Szent Péter I. levele 2,18/

Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
/Szent Péter I. levele 3,2/

Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.
/Szent Péter I. levele 3,6/

De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
/Szent Péter I. levele 3,14/

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
/Szent Péter I. levele 3,15/

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
/Szent János I. levele 4,18/

De három és fél nap mulva életnek lelke adaték Istentől ő beléjök, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, a kik őket nézik vala.
/Jelenések könyve 11,11/

Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
/Jelenések könyve 18,10/

Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
/Jelenések könyve 18,15/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »