Találatok "hűség" (84 db):

Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
/Zsoltárok könyve 108,5/

Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
/Zsoltárok könyve 111,7/

A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
/Zsoltárok könyve 119,138/

Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;
/Zsoltárok könyve 132,11/

Dávid zsoltára. &Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra; hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet.
/Zsoltárok könyve 143,1/

Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.
/Zsoltárok könyve 145,18/

A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;
/Zsoltárok könyve 146,6/

A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.
/Példabeszédek könyve 11,13/

Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
/Példabeszédek könyve 12,21/

A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
/Példabeszédek könyve 14,5/

A mely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll.
/Példabeszédek könyve 29,14/

És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és a ki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen;
/Ésaiás könyve 10,20/

Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
/Ésaiás könyve 11,5/

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság.
/Ésaiás könyve 25,1/

Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője.
/Ésaiás könyve 26,2/

Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
/Ésaiás könyve 38,18/

Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
/Ésaiás könyve 38,19/

És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utczán, és az egyenesség nem juthat be.
/Ésaiás könyve 59,14/

És a hűség hiányzik, és a ki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen.
/Ésaiás könyve 59,15/

Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává?
/Jeremiás könyve 2,21/

És így esküszöl: Él az Úr! hűségben, egyenességben és igazságban: akkor ő benne áldják majd magokat a nemzetek, és benne dicsekesznek.
/Jeremiás könyve 4,2/

Járjátok el Jeruzsálem utczáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piaczain, ha találtok-é egy embert; ha van-é valaki, a ki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok néki!
/Jeremiás könyve 5,1/

Uram! a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é? Megverted őket, de nem bánkódtak; tönkre tetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást; orczáik keményebbekké lettek a kősziklánál; nem akartak megtérni.
/Jeremiás könyve 5,3/

Akkor ezt mondd nékik: Az a nép ez, a mely nem hallgat az Úrnak, az ő Istenének szavára, sem fenyítését fel nem veszi; elveszett a hűség; kiszaggattatott az ő szájokból.
/Jeremiás könyve 7,28/

Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.
/Jeremiás könyve 33,6/

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
/Siralmak könyve 3,23/

Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket nem találhatának; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne.
/Dániel könyve 6,4/

Körülvett engem Efraim hazugsággal, az Izráel háza pedig csalárdsággal; de Júda uralkodik még az Istennel és a hűséges Szenttel.
/Ozeás könyve 11,12/

Hűséget mutatsz a Jákóbnak, irgalmasságot Ábrahámnak, a mint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben.
/Mikeás könyve 7,20/

És elhozom őket és Jeruzsálemben lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek hűséggel és igazsággal.
/Zakariás könyve 8,8/

Ezt mondja a Seregeknek Ura: A negyedik hónapnak bőjtje, az ötödiknek bőjtje, a hetediknek bőjtje és a tizediknek bőjtje vígalommá, örvendezéssé és kedves ünnepekké lesznek Júda házában. Csak a hűséget és a békességet szeressétek.
/Zakariás könyve 8,19/

De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
/Rómaiaknak írt levél 3,3/

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
/Galatáknak írt levél 5,22/

Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
/Titusznak írt levél 2,10/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »