Találatok "igazság" (542 db):

Ímé, kiáltozom az erőszak miatt, de meg nem hallgattatom, segélyért kiáltok, de nincsen igazság.
/Jób könyve 19,7/

Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.
/Jób könyve 21,34/

Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim miatt nem korhol az én szívem.
/Jób könyve 27,6/

Az igazságot magamra öltém és az is magára ölte engem; palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem.
/Jób könyve 29,14/

Az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat!
/Jób könyve 31,6/

Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát.
/Jób könyve 33,26/

Ha van mit mondanod, czáfolj meg; szólj, mert igen szeretném a te igazságodat.
/Jób könyve 33,32/

Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?
/Jób könyve 34,4/

Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
/Jób könyve 34,5/

Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl talált hibám nélkül!
/Jób könyve 34,6/

Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
/Jób könyve 34,12/

Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
/Jób könyve 34,17/

Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?
/Jób könyve 35,2/

Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ.
/Jób könyve 35,8/

De ha gonosz ítélettel vagy tele, úgy utolérnek az ítélet és igazság.
/Jób könyve 36,17/

Kicsoda szabta meg az ő útjait, vagy ki mondhatja azt: Igazságtalanságot cselekedtél?
/Jób könyve 36,23/

Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.
/Jób könyve 37,22/

Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy?
/Jób könyve 40,3/

Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!
/Zsoltárok könyve 4,2/

Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban.
/Zsoltárok könyve 4,6/

Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
/Zsoltárok könyve 5,9/

Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint!
/Zsoltárok könyve 7,9/

Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének.
/Zsoltárok könyve 7,18/

És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.
/Zsoltárok könyve 9,9/

Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az ő orczáját.
/Zsoltárok könyve 11,7/

A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.
/Zsoltárok könyve 15,2/

Dávid imádsága. &Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról.
/Zsoltárok könyve 17,1/

Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek.
/Zsoltárok könyve 17,15/

Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem;
/Zsoltárok könyve 18,21/

És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van.
/Zsoltárok könyve 18,25/

Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
/Zsoltárok könyve 19,10/

Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!
/Zsoltárok könyve 22,32/

Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
/Zsoltárok könyve 23,3/

Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
/Zsoltárok könyve 24,5/

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
/Zsoltárok könyve 25,5/

Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.
/Zsoltárok könyve 25,9/

Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
/Zsoltárok könyve 26,12/

Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
/Zsoltárok könyve 30,10/

Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.
/Zsoltárok könyve 31,2/

Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
/Zsoltárok könyve 33,5/

Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne öröljenek rajtam!
/Zsoltárok könyve 35,24/

Vigadjanak és örüljenek, a kik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, a ki kivánja az ő szolgájának békességét.
/Zsoltárok könyve 35,27/

Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.
/Zsoltárok könyve 35,28/

Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!
/Zsoltárok könyve 36,7/

Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.
/Zsoltárok könyve 36,11/

Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
/Zsoltárok könyve 37,6/

Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram!
/Zsoltárok könyve 40,10/

Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
/Zsoltárok könyve 40,11/

Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.
/Zsoltárok könyve 40,12/

Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba.
/Zsoltárok könyve 43,3/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »