Találatok "jézus" (940 db):

Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.
/Máté evangéliuma 12,25/

Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.
/Máté evangéliuma 13,1/

Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik,
/Máté evangéliuma 13,34/

Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.
/Máté evangéliuma 13,36/

Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram.
/Máté evangéliuma 13,51/

És lőn, a mikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan.
/Máté evangéliuma 13,53/

És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában.
/Máté evangéliuma 13,57/

Abban az időben hírét hallá Heródes negyedes fejedelem Jézusnak,
/Máté evangéliuma 14,1/

És előjövén az ő tanítványai, elvivék a testet, és eltemeték azt; és elmenvén, megjelenték Jézusnak.
/Máté evangéliuma 14,12/

És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követé őt a városokból.
/Máté evangéliuma 14,13/

És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá.
/Máté evangéliuma 14,14/

Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.
/Máté evangéliuma 14,16/

És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot.
/Máté evangéliuma 14,22/

Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.
/Máté evangéliuma 14,25/

De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!
/Máté evangéliuma 14,27/

Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.
/Máté evangéliuma 14,29/

Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?
/Máté evangéliuma 14,31/

Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván:
/Máté evangéliuma 15,1/

Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?
/Máté evangéliuma 15,16/

És elmenvén onnét Jézus, Tirus és Sidon vidékeire tére.
/Máté evangéliuma 15,21/

Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.
/Máté evangéliuma 15,28/

És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenvén a hegyre, ott leüle.
/Máté evangéliuma 15,29/

És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket,
/Máté evangéliuma 15,30/

Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképen ki ne dőljenek az úton.
/Máté evangéliuma 15,32/

És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk.
/Máté evangéliuma 15,34/

Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától.
/Máté evangéliuma 16,6/

Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!
/Máté evangéliuma 16,8/

Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
/Máté evangéliuma 16,13/

És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
/Máté evangéliuma 16,17/

Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.
/Máté evangéliuma 16,20/

Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.
/Máté evangéliuma 16,21/

Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
/Máté evangéliuma 16,24/

És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
/Máté evangéliuma 17,1/

Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
/Máté evangéliuma 17,4/

Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
/Máté evangéliuma 17,7/

Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.
/Máté evangéliuma 17,8/

És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.
/Máté evangéliuma 17,9/

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;
/Máté evangéliuma 17,11/

Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
/Máté evangéliuma 17,17/

És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
/Máté evangéliuma 17,18/

Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
/Máté evangéliuma 17,19/

Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
/Máté evangéliuma 17,20/

Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik;
/Máté evangéliuma 17,22/

Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől?
/Máté evangéliuma 17,25/

Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.
/Máté evangéliuma 17,26/

Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában?
/Máté evangéliuma 18,1/

És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt,
/Máté evangéliuma 18,2/

Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.
/Máté evangéliuma 18,22/

És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl;
/Máté evangéliuma 19,1/

Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.
/Máté evangéliuma 19,14/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »