Találatok "élet" (1994 db):

A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
/Teremtés könyve 1,2/

Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
/Teremtés könyve 1,7/

És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
/Teremtés könyve 1,20/

És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
/Teremtés könyve 2,7/

És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.
/Teremtés könyve 2,8/

És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
/Teremtés könyve 2,9/

És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
/Teremtés könyve 3,7/

És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
/Teremtés könyve 3,14/

Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
/Teremtés könyve 3,16/

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
/Teremtés könyve 3,17/

És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
/Teremtés könyve 3,22/

És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
/Teremtés könyve 3,24/

És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
/Teremtés könyve 4,16/

És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,5/

És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,8/

És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,11/

És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,14/

És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,17/

És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,20/

És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.
/Teremtés könyve 5,23/

És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,27/

És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,31/

És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
/Teremtés könyve 6,3/

Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
/Teremtés könyve 6,9/

És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek.
/Teremtés könyve 6,19/

A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
/Teremtés könyve 6,20/

Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.
/Teremtés könyve 7,11/

Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.
/Teremtés könyve 7,19/

Megemlékezék pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában vala: és szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának.
/Teremtés könyve 8,1/

És lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe.
/Teremtés könyve 8,13/

De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
/Teremtés könyve 9,5/

Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
/Teremtés könyve 9,9/

És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
/Teremtés könyve 9,10/

Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
/Teremtés könyve 9,11/

És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
/Teremtés könyve 9,12/

És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 9,29/

És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
/Teremtés könyve 10,30/

És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.
/Teremtés könyve 11,2/

Onnan azután a hegység felé méne Bétheltől keletre és felüté sátorát: Béthel vala nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségűl hívá az Úr nevét.
/Teremtés könyve 12,8/

Azért mikor meglátnak téged az égyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.
/Teremtés könyve 12,12/

Mondd azért, kérlek, hogy húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te éretted.
/Teremtés könyve 12,13/

És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.
/Teremtés könyve 13,11/

Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.
/Teremtés könyve 13,14/

E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
/Teremtés könyve 15,1/

Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted.
/Teremtés könyve 16,5/

És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen.
/Teremtés könyve 16,10/

Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
/Teremtés könyve 17,1/

És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
/Teremtés könyve 17,2/

És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
/Teremtés könyve 17,6/

Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
/Teremtés könyve 17,9/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »