Találatok "Boldogok" (40 db):

Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, a kik udvarlanak néked mindenkor, és hallhatják a te bölcseségedet:
/Királyok I. könyve 10,8/

Boldogok a te embereid és boldogok ezek a te szolgáid, a kik szüntelen udvarlanak néked, hogy hallhatják a te bölcseségedet!
/Krónikák II. könyve 9,7/

Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!
/Zsoltárok könyve 2,12/

Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
/Zsoltárok könyve 84,5/

Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
/Zsoltárok könyve 119,1/

Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
/Zsoltárok könyve 119,2/

Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
/Zsoltárok könyve 122,6/

Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!
/Példabeszédek könyve 3,18/

És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
/Példabeszédek könyve 8,32/

A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!
/Példabeszédek könyve 20,7/

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.
/Ésaiás könyve 30,18/

Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!
/Ésaiás könyve 32,20/

Elnyomói főkké lettek; ellenségei boldogok! Bizony az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra mentek az elnyomó előtt.
/Siralmak könyve 1,5/

Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!
/Malakiás könyve 3,15/

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
/Máté evangéliuma 5,3/

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
/Máté evangéliuma 5,4/

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
/Máté evangéliuma 5,5/

Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
/Máté evangéliuma 5,6/

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
/Máté evangéliuma 5,7/

Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
/Máté evangéliuma 5,8/

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
/Máté evangéliuma 5,9/

Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
/Máté evangéliuma 5,10/

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
/Máté evangéliuma 5,11/

A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.
/Máté evangéliuma 13,16/

Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, monda: Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa.
/Lukács evangéliuma 6,20/

Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok.
/Lukács evangéliuma 6,21/

Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.
/Lukács evangéliuma 6,22/

Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
/Lukács evangéliuma 11,28/

Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.
/Lukács evangéliuma 12,37/

És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!
/Lukács evangéliuma 12,38/

Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
/Lukács evangéliuma 23,29/

Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
/János evangéliuma 13,17/

Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.
/János evangéliuma 20,29/

Boldogok, a kiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik.
/Rómaiaknak írt levél 4,7/

Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
/Szent Jakab levele 5,11/

De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
/Szent Péter I. levele 3,14/

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.
/Szent Péter I. levele 4,14/

És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.
/Jelenések könyve 14,13/

És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
/Jelenések könyve 19,9/

Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
/Jelenések könyve 22,14/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »