Találatok "arany" (612 db):

Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany terem.
/Teremtés könyve 2,11/

És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő.
/Teremtés könyve 2,12/

Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
/Teremtés könyve 13,2/

És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
/Teremtés könyve 22,7/

És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
/Teremtés könyve 22,8/

És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elévőn az ember egy aranyfüggőt, a melynek súlya fél siklus, és két karpereczet, a melynek súlya tíz arany.
/Teremtés könyve 24,22/

Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgy hogy nagygyá lett: mert adott néki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket, szamarakat.
/Teremtés könyve 24,35/

És hoza elő a szolga ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat, és adá azokat Rebekának: drága ajándékokat ada az ő bátyjának is és az ő anyjának.
/Teremtés könyve 24,53/

Nyájaidat ma mind végig járom, minden pettyegetett és tarka bárányt kiszaggatok közűlök, és minden fekete bárányt a juhok közűl, s a tarkát és pettyegetettet a kecskék közűl, s legyen ez az én bérem.
/Teremtés könyve 30,32/

Azután külön szakasztá Jákób ezeket a bárányokat, és a Lábán nyáját arczczal fordítja vala a csíkos lábú és fekete bárányokra; így szerze magának külön falkákat, melyeket nem ereszte a Lábán juhai közé.
/Teremtés könyve 30,40/

És levevé a Faraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére; és felöltözteté őt drága gyolcs ruhába, és aranylánczot tőn az ő nyakába.
/Teremtés könyve 41,42/

Ímé a pénzt, melyet zsákjaink szájában találtunk vala, meghoztuk néked Kanaán földéről; hogy loptunk volna hát urad házából ezüstöt vagy aranyat?
/Teremtés könyve 44,8/

Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így foszszátok ki Égyiptomot.
/Kivonulás könyve 3,22/

Szólj azért a népnek füle hallatára, hogy kérjenek a férfi az ő férfitársától, az asszony pedig az ő asszonytársától ezüst edényeket és arany edényeket.
/Kivonulás könyve 11,2/

Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
/Kivonulás könyve 12,3/

Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
/Kivonulás könyve 12,4/

A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
/Kivonulás könyve 12,5/

Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát.
/Kivonulás könyve 12,21/

Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az Égyiptombeliektől ezüst edényeket és arany edényeket, meg ruhákat.
/Kivonulás könyve 12,35/

De a szamárnak minden első fajzását báránynyal váltsd meg; ha pedig meg nem váltod, szegd meg a nyakát. Az embernek is minden elsőszülöttét megváltsd a te fiaid közül.
/Kivonulás könyve 13,13/

Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.
/Kivonulás könyve 20,23/

Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
/Kivonulás könyve 22,1/

Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:
/Kivonulás könyve 22,10/

Ez pedig az az ajándék, a mit tőlök szedjetek: arany és ezüst és réz.
/Kivonulás könyve 25,3/

Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belől is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörűl arany pártázatot.
/Kivonulás könyve 25,11/

És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegeletére; egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
/Kivonulás könyve 25,12/

Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
/Kivonulás könyve 25,17/

Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.
/Kivonulás könyve 25,18/

És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.
/Kivonulás könyve 25,24/

Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.
/Kivonulás könyve 25,25/

Négy arany karikát is csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére.
/Kivonulás könyve 25,26/

Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és aranynyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt.
/Kivonulás könyve 25,28/

Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, a melyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.
/Kivonulás könyve 25,29/

Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; vert aranyból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek.
/Kivonulás könyve 25,31/

Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész.
/Kivonulás könyve 25,36/

Hamvvevői és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.
/Kivonulás könyve 25,38/

Egy tálentom tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket.
/Kivonulás könyve 25,39/

Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egygyé legyen.
/Kivonulás könyve 26,6/

A deszkákat pedig borítsd meg aranynyal, és karikákat is aranyból csinálj azokhoz a reteszrúdak tartói gyanánt; a reteszrúdakat is megborítsd aranynyal.
/Kivonulás könyve 26,29/

És tedd azt sittim-fából való, aranynyal borított négy oszlopra, a melyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüst talpon.
/Kivonulás könyve 26,32/

A lepelhez pedig csinálj öt oszlopot sittim-fából, és borítsd meg azokat aranynyal; azoknak horgai aranyból legyenek, és önts azokhoz öt réztalpat.
/Kivonulás könyve 26,37/

Vegyék hát ők elő az aranyat, és a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű fonalat és a lenfonalat.
/Kivonulás könyve 28,5/

És csinálják az efódot aranyból, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből, mestermunkával.
/Kivonulás könyve 28,6/

Átkötő öve pedig, a mely rajta van, ugyanolyan mívű és abból való legyen; aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű, és sodrott lenből.
/Kivonulás könyve 28,8/

Kőmetsző munkával, a mint a pecsétet metszik, úgy metszesd e két követ az Izráel fiainak neveire; köröskörűl arany boglárokba csináld azokat.
/Kivonulás könyve 28,11/

Csinálj annakokáért arany boglárokat,
/Kivonulás könyve 28,13/

És két lánczot tiszta aranyból; fonatékosan csináld azokat; sodrott mívűek legyenek, és tedd rá a sodrott lánczokat a boglárokra.
/Kivonulás könyve 28,14/

Azután csináld meg az ítéletnek hósenét mestermunkával; úgy csináld mint az efódot csináltad: aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből csináld azt.
/Kivonulás könyve 28,15/

A negyedik sor: krizolith, ónix és jáspis; arany boglárokba legyenek foglalva.
/Kivonulás könyve 28,20/

A hósenre pedig csinálj fonatékos lánczokat, sodrott mívűeket, tiszta aranyból.
/Kivonulás könyve 28,22/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »