Találatok "bölcsesség" (29 db):

És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománynyal minden mesterséghez.
/Kivonulás könyve 31,3/

Az Úr azért bölcsességet ada Salamonnak, a mint megmondotta vala néki; és békesség lőn Hírám és Salamon között, és ők szövetséget tőnek egymással.
/Királyok I. könyve 5,12/

Ha kiszakíttatik belőlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?
/Jób könyve 4,21/

És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.
/Jób könyve 11,6/

Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.
/Zsoltárok könyve 49,4/

Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.
/Zsoltárok könyve 105,22/

Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze vész vala.
/Zsoltárok könyve 107,27/

Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
/Példabeszédek könyve 2,2/

Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
/Példabeszédek könyve 8,1/

Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
/Példabeszédek könyve 8,12/

Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
/Példabeszédek könyve 10,31/

Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.
/Prédikátorok könyve 2,1/

Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál; és egy bűnös sok jót veszt el.
/Prédikátorok könyve 9,20/

Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! Ímé, megvetették az Úr szavát; micsoda bölcsességök van tehát nékik?
/Jeremiás könyve 8,9/

Ezt mondja a Seregek Ura Edom felől. Nincs bölcsesség többé Témánban? elveszett-é a tanács az értelmesektől? hiába valóvá lett-é az ő bölcsességök?
/Jeremiás könyve 49,7/

Az, a ki teremtette a földet az ő erejével, a ki megalapította a világot az ő bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az ő értelmével.
/Jeremiás könyve 51,15/

És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?
/Márk evangéliuma 6,2/

És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.
/Lukács evangéliuma 1,17/

A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.
/Lukács evangéliuma 2,40/

Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.
/Lukács evangéliuma 2,52/

Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
/Efezusiaknak írt levél 1,8/

A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
/Kolosszeieknek írt levél 2,3/

A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.
/Kolosszeieknek írt levél 2,23/

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
/Kolosszeieknek írt levél 3,16/

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
/Szent Jakab levele 1,5/

Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
/Szent Jakab levele 3,13/

Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
/Szent Jakab levele 3,15/

A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
/Szent Jakab levele 3,17/

És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
/Szent Péter II. levele 3,15/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »