Találatok "bün " (59 db):

Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
/Teremtés könyve 4,7/

Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.
/Kivonulás könyve 22,2/

Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.
/Kivonulás könyve 22,3/

Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának.
/Kivonulás könyve 22,9/

Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje; és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki; mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned.
/Második Törvénykönyv 15,9/

Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.
/Második Törvénykönyv 19,15/

Ha valakiben halálos ítéletre való bűn van, és megölik, és felakasztatod azt fára:
/Második Törvénykönyv 21,22/

Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.
/Második Törvénykönyv 23,22/

Azon a napon add meg az ő bérét, és le se menjen felette a nap; mert szegény ő, és kivánkozik az után az ő lelke, hogy ellened ne kiáltson az Úrhoz, és bűn ne legyen rajtad.
/Második Törvénykönyv 24,15/

Monda azért Saul: Jertek ide mindnyájan, a népnek oszlopai, hogy megtudjátok és meglássátok, kiben volt ez a bűn ma?
/Sámuel I. könyve 14,38/

Felele pedig a Tékoából való asszony a királynak: Uram király, én rajtam legyen a bűn súlya és az én atyámnak házán, de a király és az ő trónja ártatlan leszen.
/Sámuel II. könyve 14,9/

És mondának nékik: Ne hozzátok ide be a foglyokat, mert felette igen nagy bűn lesz az, a mit akartok művelni, és ezzel a mi bűneinket és vétkeinket megsokasítjátok; mert e nélkül is sok bűnünk van, és felgerjedt a harag Izráel ellen.
/Krónikák II. könyve 28,13/

Ez is biró elé tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent oda fent!
/Jób könyve 31,28/

Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül: mocsoktalan vagyok, bűn nincsen bennem.
/Jób könyve 33,9/

Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét. Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela.
/Zsoltárok könyve 39,12/

Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.
/Példabeszédek könyve 14,34/

És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.
/Ésaiás könyve 22,14/

Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, a mely már kiáll a magas kőfalon, a melynek aztán nagy hirtelen jő el romlása;
/Ésaiás könyve 30,13/

Ki felett örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? nem ti vagytok-é a bűn gyermekei, a hazugságnak magva?
/Ésaiás könyve 57,4/

És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
/Ozeás könyve 12,8/

Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen.
/Zakariás könyve 13,1/

Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
/Máté evangéliuma 12,31/

Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, a melyekkel káromlanak:
/Márk evangéliuma 3,28/

Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;
/János evangéliuma 16,9/

Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
/Rómaiaknak írt levél 3,9/

Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
/Rómaiaknak írt levél 3,20/

Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
/Rómaiaknak írt levél 5,12/

Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.
/Rómaiaknak írt levél 5,13/

A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
/Rómaiaknak írt levél 5,20/

Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.
/Rómaiaknak írt levél 5,21/

Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól.
/Rómaiaknak írt levél 6,7/

Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
/Rómaiaknak írt levél 6,12/

Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
/Rómaiaknak írt levél 6,14/

De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, a melyre adattatok.
/Rómaiaknak írt levél 6,17/

Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
/Rómaiaknak írt levél 6,18/

Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
/Rómaiaknak írt levél 6,20/

Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
/Rómaiaknak írt levél 6,22/

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
/Rómaiaknak írt levél 6,23/

De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
/Rómaiaknak írt levél 7,8/

Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
/Rómaiaknak írt levél 7,11/

Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.
/Rómaiaknak írt levél 7,13/

Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
/Rómaiaknak írt levél 7,14/

Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.
/Rómaiaknak írt levél 7,21/

De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
/Rómaiaknak írt levél 7,23/

Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.
/Rómaiaknak írt levél 7,25/

Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
/Rómaiaknak írt levél 8,2/

Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
/Rómaiaknak írt levél 8,3/

Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
/Rómaiaknak írt levél 8,10/

A ki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. A mi pedig hitből nincs, bűn az.
/Rómaiaknak írt levél 14,23/

A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
/Korintusiaknak írt I. levél 15,56/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »