Találatok "boldog" (118 db):

És monda Lea: Oh én boldogságom! bizony boldognak mondanak engem az asszonyok: és nevezé nevét Ásernek.
/Teremtés könyve 30,13/

És ha lesz, a ki hallja ez esküvéses kötésnek ígéit, és boldognak állítja magát az ő szívében, ezt mondván: Békességem lesz nékem, ha a szívem gondolata szerint járok is, (hogy a részeg és a szomjas együtt veszszenek):
/Második Törvénykönyv 29,19/

@Boldog vagy Izráel! @Kicsoda olyan mint @te? Nép, a kit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.
/Második Törvénykönyv 33,29/

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
/Józsua könyve 1,8/

Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, a kik udvarlanak néked mindenkor, és hallhatják a te bölcseségedet:
/Királyok I. könyve 10,8/

Boldogok a te embereid és boldogok ezek a te szolgáid, a kik szüntelen udvarlanak néked, hogy hallhatják a te bölcseségedet!
/Krónikák II. könyve 9,7/

Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
/Jób könyve 5,17/

És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.
/Jób könyve 8,7/

A szerencsétlen megvetni való, gondolja, a ki boldog; ez vár azokra, a kiknek lábok roskadoz.
/Jób könyve 12,5/

Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;
/Jób könyve 21,23/

Mert a mely fül hallott, boldognak mondott engem, és a mely szem látott, bizonyságot tett én felőlem.
/Jób könyve 29,11/

Rettegések fordultak ellenem, mint vihar űzik el tisztességemet, boldogságom eltünt, mint a felhő.
/Jób könyve 30,15/

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
/Zsoltárok könyve 1,1/

Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!
/Zsoltárok könyve 2,12/

Dávid tanítása. &Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
/Zsoltárok könyve 32,1/

Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
/Zsoltárok könyve 32,2/

Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
/Zsoltárok könyve 33,12/

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
/Zsoltárok könyve 34,9/

Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
/Zsoltárok könyve 40,5/

Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr.
/Zsoltárok könyve 41,2/

Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kivánságának.
/Zsoltárok könyve 41,3/

Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
/Zsoltárok könyve 65,5/

Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
/Zsoltárok könyve 68,7/

Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
/Zsoltárok könyve 84,5/

Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
/Zsoltárok könyve 84,6/

Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.
/Zsoltárok könyve 84,13/

Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
/Zsoltárok könyve 89,16/

Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre;
/Zsoltárok könyve 94,12/

Boldog, a ki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben.
/Zsoltárok könyve 106,3/

Dicsérjétek az Urat. &Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
/Zsoltárok könyve 112,1/

Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
/Zsoltárok könyve 119,1/

Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
/Zsoltárok könyve 119,2/

Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
/Zsoltárok könyve 122,6/

Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.
/Zsoltárok könyve 127,5/

Grádicsok éneke. &Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!
/Zsoltárok könyve 128,1/

Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
/Zsoltárok könyve 128,2/

Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;
/Zsoltárok könyve 128,5/

Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene.
/Zsoltárok könyve 144,15/

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
/Zsoltárok könyve 146,5/

Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.
/Példabeszédek könyve 3,13/

Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!
/Példabeszédek könyve 3,18/

És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
/Példabeszédek könyve 8,32/

Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
/Példabeszédek könyve 8,34/

A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!
/Példabeszédek könyve 14,21/

A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az!
/Példabeszédek könyve 16,20/

A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!
/Példabeszédek könyve 20,7/

Boldog ember, a ki szüntelen retteg; a ki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik.
/Példabeszédek könyve 28,14/

Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!
/Példabeszédek könyve 29,18/

Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
/Példabeszédek könyve 31,28/

De mind a kettőnél boldogabbnak azt, a ki még nem lett, a ki nem látta azt a gonosz dolgot, a mely a nap alatt történik.
/Prédikátorok könyve 4,3/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »