Találatok "család" (111 db):

Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
/Teremtés könyve 10,5/

Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.
/Teremtés könyve 10,20/

Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.
/Teremtés könyve 10,31/

Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.
/Teremtés könyve 10,32/

Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.
/Teremtés könyve 36,40/

Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát.
/Kivonulás könyve 12,21/

Azért jőjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint; a nemzetség pedig, a melyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő családonként; a család pedig, a melyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő házanként, a ház pedig, a melyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő férfianként.
/Józsua könyve 7,14/

Ekkor előállítá a Júda családjait, és bűnösnek jelenteték a Zéra családja; azután előállítá a Zéra családját férfianként, és bűnösnek jelenteték a Zabdi háza.
/Józsua könyve 7,17/

Adott vala pedig Mózes örökséget a Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 13,15/

Vala tehát a Rúben fiainak határa a Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui.
/Józsua könyve 13,23/

A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala örökséget Mózes, az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 13,24/

Ez a Gád fiainak örökségök, az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui.
/Józsua könyve 13,28/

A Manassé nemzetség felének is adott vala Mózes örökséget. És lőn a Manassé fiainak félágáé, az ő családjaik szerint;
/Józsua könyve 13,29/

És pedig Gileádnak fele és Astarót és Edrei, Óg országának városai Básánban, a Manassé fiának, Mákirnak fiaié, Mákir feléé, az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 13,31/

A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.
/Józsua könyve 15,1/

Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 15,20/

Efraim fiainak határa is az ő családjaik szerint vala, és pedig az ő örökségöknek határa napkelet felé, Atróth-Adártól felső Bethoronig vala.
/Józsua könyve 16,5/

Tappuahtól tovamegy a határ a tenger felé a Kána patakjának, a szélei pedig a tengernél vannak. Ez az Efraim fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 16,8/

Manassé többi fiainak is juta az ő családjaik szerint: Abiézer fiainak, Hélek fiainak, Aszriél fiainak, Sekem fiainak, Héfer fiainak és Sémida fiainak. Ezek Manassénak a József fiának fiúgyermekei, az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 17,2/

És kijöve a Benjámin fiai nemzetségének sors szerint való része az ő családjaik szerint; és pedig esék az ő sors szerint való részöknek határa a Júda fiai és a József fiai közé.
/Józsua könyve 18,11/

A Jordán pedig határolja azt a napkelet felől való oldalról. Ez a Benjámin fiainak öröksége az ő határaik szerint köröskörül, az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 18,20/

A Benjámin fiai nemzetségének városai pedig az ő családjaik szerint ezek: Jérikhó, Béth-Hogla, és Emek-Keczicz;
/Józsua könyve 18,21/

Czéla, Elef és Jebuzeus, azaz Jeruzsálem, Gibeath, Kirjáth. Tizennégy város és ezeknek falui. Ez a Benjámin fiainak öröksége az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 18,28/

A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.
/Józsua könyve 19,1/

És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 19,8/

A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.
/Józsua könyve 19,10/

Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
/Józsua könyve 19,16/

A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 19,17/

Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
/Józsua könyve 19,23/

A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 19,24/

Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
/Józsua könyve 19,31/

A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 19,32/

Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
/Józsua könyve 19,39/

A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
/Józsua könyve 19,40/

Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
/Józsua könyve 19,48/

Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
/Józsua könyve 21,4/

Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.
/Józsua könyve 21,5/

A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
/Józsua könyve 21,6/

Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.
/Józsua könyve 21,7/

És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira.
/Józsua könyve 21,10/

A Kehát fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.
/Józsua könyve 21,20/

Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.
/Józsua könyve 21,26/

A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, adák a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
/Józsua könyve 21,27/

A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.
/Józsua könyve 21,33/

A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, adák a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,
/Józsua könyve 21,34/

A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.
/Józsua könyve 21,40/

Dávid pedig monda Saulnak: Kicsoda vagyok én, és micsoda az én életem, és atyámnak családja Izráelben, hogy a királynak veje legyek?
/Sámuel I. könyve 18,18/

Testvérei pedig, családjaik, nemzetségük megszámlálása szerint ezek valának: a fő Jéhiel és Zakariás,
/Krónikák I. könyve 5,7/

És testvéreik, családjaik szerint ezek: Mikáel, Mésullám, Séba, Jórai, Jaékán, Zia és Éber, heten.
/Krónikák I. könyve 5,13/

És Ahi, a Gúni fiának, Abdielnek a fia volt a család feje.
/Krónikák I. könyve 5,15/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »