Találatok "hála" (927 db):

És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
/Teremtés könyve 1,26/

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
/Teremtés könyve 1,28/

És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,5/

És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,8/

És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,11/

Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.
/Teremtés könyve 5,12/

És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
/Teremtés könyve 5,13/

És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,14/

Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.
/Teremtés könyve 5,15/

És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
/Teremtés könyve 5,16/

És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,17/

És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,20/

És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,27/

És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 5,31/

Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közűl mind meghala.
/Teremtés könyve 7,22/

És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;
/Teremtés könyve 9,2/

És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.
/Teremtés könyve 9,29/

Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr-Kaszdimban.
/Teremtés könyve 11,28/

Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.
/Teremtés könyve 11,32/

Adának azért inni bort az ő atyjoknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
/Teremtés könyve 19,33/

Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
/Teremtés könyve 19,35/

Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert Próféta ő: és imádkozik te éretted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod: tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzád tartozó.
/Teremtés könyve 20,7/

És meghala Sára Kirját-Arbában azaz Hebronban a Kanaán földén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát és sirassa őt.
/Teremtés könyve 23,2/

És monda: Kinek a leánya vagy te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk?
/Teremtés könyve 24,23/

Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van.
/Teremtés könyve 24,25/

Evének azután és ivának, ő és a férfiak, a kik ő vele valának, és ott hálának. Mikor pedig felkelének reggel, monda: Bocsássatok el engem az én uramhoz.
/Teremtés könyve 24,54/

Izsák pedig bevivé Rebekát Sárának az ő anyjának sátorába. És elvevé Rebekát és lőn néki felesége és szereté őt. S megvigasztalódék Izsák az ő anyja halála után.
/Teremtés könyve 24,67/

És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő népéhez.
/Teremtés könyve 25,8/

Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói forrásánál.
/Teremtés könyve 25,11/

Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: száz harminczkét esztendő. És kimúlék és meghala, és takaríttaték az ő népéhez.
/Teremtés könyve 25,17/

És monda: Ímé megvénhedtem; nem tudom halálom napját.
/Teremtés könyve 27,2/

Elméne Ézsaú Ismáelhez, és feleségűl vevé még az ő feleségeihez Ismáelnek az Ábrahám fiának leányát Mahaláthot, Nebajóthnak húgát.
/Teremtés könyve 28,9/

És juta egy helyre, holott meghála, mivelhogy a nap lement vala: és vőn egyet annak a helynek kövei közűl, és feje alá tevé; és lefeküvék azon a helyen.
/Teremtés könyve 28,11/

És ismét teherbe esék, és fiat szűle és mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét Júdának, és megszűnék a szűléstől.
/Teremtés könyve 29,35/

Mikor Jákób este a mezőről jöve, eleibe méne Lea, és monda: Én hozzám jőjj be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért; és nála hála azon éjszaka.
/Teremtés könyve 30,16/

Akkor Jákób áldozatot öle ott a hegyen, és vendégségbe hívá az ő rokonait. És vendégeskedtek vala, s meghálának a hegyen.
/Teremtés könyve 31,54/

És ott hála azon éjjel: és választa abból, a mi kezénél vala, ajándékot Ézsaúnak az ő bátyjának:
/Teremtés könyve 32,13/

Előlméne tehát az ajándék; ő pedig azon éjjel a seregnél hála.
/Teremtés könyve 32,21/

És meglátá őt Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála és erőszakot tesz vala rajta.
/Teremtés könyve 34,2/

Nem is halasztá az ifjú a dolog véghezvitelét, mivelhogy igen szereti vala a Jákób leányát; néki pedig atyja házanépe között mindenkinél nagyobb becsűlete vala.
/Teremtés könyve 34,19/

És meghala Débora, a Rebeka dajkája, és eltemeték Béthelen alól egy cserfa alatt, és nevezék annak nevét Allon-Bákhutnak.
/Teremtés könyve 35,8/

És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.
/Teremtés könyve 35,18/

És meghala Rákhel, és eltemetteték az Efratába (azaz Bethlehembe) vivő úton.
/Teremtés könyve 35,19/

Lőn pedig, mikor Izráel azon a földön lakozék, elméne Rúben, és hála Bilhával, az ő atyjának ágyasával, s meghallá Izráel. Valának pedig a Jákób fiai tizenketten.
/Teremtés könyve 35,22/

És kimúlék Izsák és meghala, és takaríttaték az ő eleihez vén korban, bételvén az élettel; és eltemeték őt az ő fiai, Ézsaú és Jákób.
/Teremtés könyve 35,29/

És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt.
/Teremtés könyve 36,33/

És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
/Teremtés könyve 36,34/

És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.
/Teremtés könyve 36,35/

És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
/Teremtés könyve 36,36/

És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
/Teremtés könyve 36,37/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »