Találatok "hűség" (84 db):

És monda: Áldott az Úr az én uramnak Ábrahámnak Istene, ki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én uramtól. Az Úr vezérlett engem ez útamban az én uram atyjafiainak házához.
/Teremtés könyve 24,27/

Most azért, ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én uramhoz, mondjátok meg; ha pedig nem, adjátok tudtomra, hogy én vagy jobbra vagy balra forduljak.
/Teremtés könyve 24,49/

Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, a melyeket a te szolgáddal cselekedtél; mert csak pálczámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem.
/Teremtés könyve 32,10/

És elközelgetének Izráel halálának napjai, és hívatá az ő fiát Józsefet, s monda néki: Ha én te előtted kedves vagyok, kérlek tedd a kezedet tomporom alá, és légy hozzám szeretettel és hűséggel: Kérlek ne temess el engem Égyiptomban.
/Teremtés könyve 47,29/

És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
/Kivonulás könyve 15,26/

Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
/Második Törvénykönyv 32,4/

És monda: Elrejtem orczámat előlök, hadd látom, mi lesz a végök? Mert elzüllött nemzetség ez, fiak, a kikben nincs hűség!
/Második Törvénykönyv 32,20/

Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.
/Józsua könyve 24,14/

Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik; és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.
/Sámuel I. könyve 2,35/

Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből; mert látjátok; mily nagy dolgot cselekedett veletek.
/Sámuel I. könyve 12,24/

És felele Akhimélek a királynak, és monda: Minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, a ki a királynak veje, és a ki akaratod szerint jár, és tisztelt ember a te házadban?
/Sámuel I. könyve 22,14/

Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen.
/Sámuel I. könyve 26,23/

Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással.
/Királyok II. könyve 20,3/

Ezékiás pedig monda Ésaiásnak: Jó az Úr beszéde, a melyet szólál: És monda: Nem merő jóság-é, ha békesség és hűség lesz az én napjaimban?
/Királyok II. könyve 20,19/

A Benjámin fiai közül, a kik Saul atyjafiai valának, háromezer; mert még azok közül sokan hűségesen őrizik vala a Saul házát.
/Krónikák I. könyve 12,29/

És meghagyá nékik, mondván: Így cselekedjetek az Úrnak félelmében hűséggel és tökéletes szívvel.
/Krónikák II. könyve 19,9/

Behordák azért az ajándékokat, a tizedeket, és a mi megszenteltetett, nagy hűséggel, és ezeknek főgondviselője Konánia Lévita vala, a második pedig ennek atyjafia, Simei.
/Krónikák II. könyve 31,12/

Keze alatt valának: Eden, Minjámin, Jésua, Semája, Amária és Sekánia a papok városaiban, hogy hűségesen osztogassák a csapatok szerint az ő atyjokfiainak, úgy a nagynak, mint a kicsinynek,
/Krónikák II. könyve 31,15/

És az emberek hűségesen végzik vala a munkát; a kikre felügyelének Jáhát és Obádia Léviták, a Mérári fiai közül valók; és Zakariás, Mésullám, a Kéhátiták fiai közül valók, a kik szorgalmazzák vala őket. E Léviták pedig mindnyájan mesterek valának az éneklőszerszámokban.
/Krónikák II. könyve 34,12/

És hadnagyokká tevém Jeruzsálem fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a vár fejedelmét, mivel hogy ő hűségesebb és istenfélőbb vala sokaknál.
/Nehemiás könyve 7,2/

Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
/Zsoltárok könyve 25,10/

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.
/Zsoltárok könyve 26,3/

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.
/Zsoltárok könyve 31,6/

Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
/Zsoltárok könyve 33,4/

Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!
/Zsoltárok könyve 36,6/

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
/Zsoltárok könyve 37,3/

Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
/Zsoltárok könyve 40,11/

Elküld a mennyből és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelőt. Szela. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét.
/Zsoltárok könyve 57,4/

Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
/Zsoltárok könyve 57,11/

Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt.
/Zsoltárok könyve 61,8/

Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.
/Zsoltárok könyve 69,14/

Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje!
/Zsoltárok könyve 71,22/

De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;
/Zsoltárok könyve 78,37/

Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
/Zsoltárok könyve 85,11/

Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.
/Zsoltárok könyve 85,12/

Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén?
/Zsoltárok könyve 88,12/

Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!
/Zsoltárok könyve 89,2/

Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben, mondván:
/Zsoltárok könyve 89,3/

És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.
/Zsoltárok könyve 89,6/

Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.
/Zsoltárok könyve 89,9/

Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
/Zsoltárok könyve 89,15/

És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
/Zsoltárok könyve 89,25/

De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.
/Zsoltárok könyve 89,34/

Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges voltodra!
/Zsoltárok könyve 89,50/

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
/Zsoltárok könyve 91,4/

Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
/Zsoltárok könyve 92,3/

Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
/Zsoltárok könyve 96,13/

Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
/Zsoltárok könyve 98,3/

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
/Zsoltárok könyve 100,5/

Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.
/Zsoltárok könyve 101,6/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »