Találatok "halál " (74 db):

A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
/Ruth könyve 1,17/

Sámuel pedig monda: Hozzátok ide előmbe Agágot, Amálek királyát. És elméne Agág kényesen ő hozzá, és monda Agág: Bizonyára eltávozék a halál keserűsége.
/Sámuel I. könyve 15,32/

Mindazáltal Dávid még megesküvék, és monda: Bizonyára tudja a te atyád, hogy te kedvelsz engem, azért azt gondolá: Ne tudja ezt Jonathán, hogy valamikép meg ne szomorodjék. De bizonyára él az Úr és él a te lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál között.
/Sámuel I. könyve 20,3/

Mert mindaddig, míg Isainak fia él a földön, nem állhatsz fenn sem te, sem a te királyságod; most azért küldj érette, és hozasd ide őt hozzám, mert ő a halál fia.
/Sámuel I. könyve 20,31/

Nem jó dolog ez, a mit cselekedtél! Él az Úr, hogy halál fiai vagytok ti, a miért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úrnak felkentjére! Most azért nézd meg, hol van a király dárdája és a vizes korsó, a mely fejénél volt?
/Sámuel I. könyve 26,16/

Sault és Jonathánt, a kik egymást szerették és kedvelték míg éltek, a halál sem szakította el; a saskeselyűknél gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek valának.
/Sámuel II. könyve 1,23/

Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem;
/Sámuel II. könyve 22,5/

A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tőrei estek reám.
/Sámuel II. könyve 22,6/

Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, és monda néki: Akarod- é, hogy hét esztendeig való éhség szálljon földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid előtt bujdossál és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy három napig döghalál legyen országodban? Most gondold meg és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, a ki engem elküldött.
/Sámuel II. könyve 24,13/

Ő pedig kiment a forráshoz, és bele veté a sót, és monda: Ezt mondja az Úr: Meggyógyítottam e vizeket; nem származik ezután azokból halál és idétlen termés.
/Királyok II. könyve 2,21/

Mikor azután feladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdének a főzelékből, felkiáltának és mondának: Halál van a fazékban, Isten embere! És nem bírták megenni.
/Királyok II. könyve 4,40/

Vagy három esztendeig való éhséget, vagy hogy három hónapig emésztessél ellenségeid által és a te ellenséged fegyvere legyen rajtad; vagy az Úr fegyvere és a döghalál három napig kegyetlenkedjék földedben és az Úr angyala pusztítson Izráel minden határaiban! Azért lássad most, mit feleljek annak, a ki engem hozzád küldött.
/Krónikák I. könyve 21,12/

A mikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk e házban előtted (mert a te neved e házban van) és a mikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg minket.
/Krónikák II. könyve 20,9/

Tartsa azt fogva sötétség és a halál árnyéka; a felhő lakozzék rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé.
/Jób könyve 3,5/

Mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza: a sötétségnek és a halál árnyékának földébe;
/Jób könyve 10,21/

Az éjféli homálynak földébe, a mely olyan, mint a halál árnyékának sürű setétsége; hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sürű setétség.
/Jób könyve 10,22/

Orczám a sírástól kivörösödött, szempilláimra a halál árnyéka szállt;
/Jób könyve 16,16/

Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.
/Jób könyve 18,13/

Sőt inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel.
/Jób könyve 24,17/

Határt vet az ember a setétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét.
/Jób könyve 28,3/

A pokol és halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel!
/Jób könyve 28,22/

És lelke közelget a sírhoz, s élete a halál angyalaihoz.
/Jób könyve 33,22/

Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?
/Jób könyve 38,17/

Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;
/Zsoltárok könyve 9,14/

Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem.
/Zsoltárok könyve 18,5/

A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.
/Zsoltárok könyve 18,6/

Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
/Zsoltárok könyve 22,16/

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
/Zsoltárok könyve 23,4/

Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és reánk borítottad a halál árnyékát.
/Zsoltárok könyve 44,20/

Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtok reggel; alakjokat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól.
/Zsoltárok könyve 49,15/

Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.
/Zsoltárok könyve 55,5/

A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.
/Zsoltárok könyve 55,16/

Minden étket útála az ő lelkök, és a halál kapujához közelgetének.
/Zsoltárok könyve 107,18/

Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.
/Zsoltárok könyve 116,3/

A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
/Példabeszédek könyve 13,14/

Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
/Példabeszédek könyve 14,27/

A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.
/Példabeszédek könyve 16,14/

A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!
/Ésaiás könyve 9,2/

Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
/Ésaiás könyve 38,18/

És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
/Ésaiás könyve 53,9/

Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, a ki felhozott minket Égyiptom földéről, a ki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, a melyen nem vonult át ember, és a hol halandó nem lakott?
/Jeremiás könyve 2,6/

Mert feljött a halál a mi ablakainkra, bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az útakról, az ifjakat az utczákról.
/Jeremiás könyve 9,21/

Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket, mielőtt setétséget szerezne, és mielőtt megütnétek lábaitokat a setét hegyekben; mert világosságot vártok, és halál árnyékává változtatja azt, és sűrű homálylyá fordítja!
/Jeremiás könyve 13,16/

Azért juttasd fiaikat éhségre és hányd őket fegyver hegyére, hogy legyenek az ő asszonyaik magtalanokká és özvegyekké; férjeik pedig legyenek halál martalékává, ifjaikat fegyver verje le a harczon.
/Jeremiás könyve 18,21/

Azután ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Ímé, én előtökbe adom néktek az élet útját és a halál útját.
/Jeremiás könyve 21,8/

A ki e városban lakik, fegyver, éhség és döghalál miatt kell meghalnia; a ki pedig kimegy belőle és a Kaldeusokhoz megy, a kik megostromolnak titeket, él, és az ő lelkét zsákmányul nyeri;
/Jeremiás könyve 21,9/

Miért halsz meg te és a te néped fegyver miatt, éhség és döghalál miatt, a mint szólott az Úr az olyan népről, a mely nem szolgál a babiloni királynak?
/Jeremiás könyve 27,13/

És most azért azt mondja az Úr, Izráel Istene e városnak, a mely felől ti mondjátok: Odaadatik a babiloni király kezébe, fegyver, éhség és döghalál miatt:
/Jeremiás könyve 32,36/

Ezt mondja az Úr: A ki megmarad e városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és döghalál miatt, a ki pedig kimegy a Káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki és él.
/Jeremiás könyve 38,2/

Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak, a kik úgy fordítják orczájokat, hogy bemenjenek Égyiptomba, hogy ott tartózkodjanak, meghalnak fegyver, éhség és döghalál miatt, és egy sem marad meg közülök, és nem szabadul meg a veszedelemtől, a melyet én bocsátok reájok.
/Jeremiás könyve 42,17/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »