Találatok "lélek " (187 db):

A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
/Teremtés könyve 1,30/

Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.
/Teremtés könyve 6,17/

Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala.
/Teremtés könyve 7,15/

Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közűl mind meghala.
/Teremtés könyve 7,22/

A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, mert felbontotta az én szövetségemet.
/Teremtés könyve 17,14/

És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.
/Teremtés könyve 40,10/

Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.
/Kivonulás könyve 12,15/

Hét napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban; mert valaki kovászost ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen.
/Kivonulás könyve 12,19/

Azért mondtam Izráel fiainak: Egy lélek se egyék vért közületek; a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért.
/Leviták könyve 17,12/

Szólj Izráel fiainak: Ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűnt követ el, a mely által hűtelenné válik az Úrhoz; az a lélek vétkessé lesz.
/Számok könyve 5,6/

Felmenének azért, és megkémlelék a földet a Czin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, a hol Hamáthba mennek.
/Számok könyve 13,22/

De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva.
/Számok könyve 14,24/

Valaki holtat illet, bármely embert a ki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertézteti az Úrnak hajlékát; és irtassék ki az a lélek Izráelből mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan lesz; még rajta van az ő tisztátalansága.
/Számok könyve 19,13/

Ha pedig valaki tisztátalanná lesz, és nem tisztítja meg magát, az a lélek irtassék ki a község közűl; mivelhogy az Úrnak szenthelyét megfertéztette, a tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan az.
/Számok könyve 19,20/

És valamit illet a tisztátalan, tisztátalan legyen az; és az a lélek is, a ki illeti azt, tisztátalan legyen estvéig.
/Számok könyve 19,22/

Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, a kiben lélek van, és tedd ő reá a te kezedet.
/Számok könyve 27,18/

Emberi lélek pedig: a leányok közül, a kik nem ismertek vala férfival való egyesülést, ilyen lélek összesen harminczkét ezer.
/Számok könyve 31,35/

Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminczhét lélek.
/Számok könyve 31,40/

És fordulának és felmenének a hegyre, és eljutának az Eskól völgyéig, és kikémlelék azt.
/Második Törvénykönyv 1,24/

Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!
/Második Törvénykönyv 27,25/

Külde ugyanis Józsué férfiakat Jérikhóból, Aiba, a mely Bethaven mellett van, Bétheltől napkelet felé, és szóla nékik, mondván: Menjetek fel és kémleljétek ki azt a földet. És felmenének a férfiak és kikémlelék Ait.
/Józsua könyve 7,2/

És monda Jonathán: Atyám bajba vitte az országot; lássátok mennyire felvidulának szemeim, hogy ízlelék egy keveset ebből a mézből.
/Sámuel I. könyve 14,29/

Akkor monda Saul Jonathánnak: Mondd meg nékem, mit cselekedtél? Jonathán pedig elbeszélte néki, és monda: A pálcza végével, mely kezembe vala, ízlelék egy keveset a mézből; itt vagyok, haljak meg!
/Sámuel I. könyve 14,43/

És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett.
/Sámuel I. könyve 16,14/

És mondának Saul szolgái néki: Ímé most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged!
/Sámuel I. könyve 16,15/

Parancsoljon azért a mi urunk szolgáidnak, kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, a ki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj.
/Sámuel I. könyve 16,16/

És lőn, hogy a mikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozék tőle.
/Sámuel I. könyve 16,23/

Az Istentől küldött gonosz lélek azonban megszállta Sault, mikor házában ült és dárdája kezében vala; Dávid pedig pengeté a hárfát kezével.
/Sámuel I. könyve 19,9/

Monda pedig nékem: Ki vagy te? Felelék néki: Amálekita vagyok.
/Sámuel II. könyve 1,8/

Akkor monda nékem: Kérlek állj mellém és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig a lélek még teljesen bennem van.
/Sámuel II. könyve 1,9/

És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy.
/Királyok I. könyve 22,22/

A lélek pedig felindítá Amásait, a harmincznak fejedelmét, s monda: Óh Dávid, tied vagyunk és te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.
/Krónikák I. könyve 12,18/

És felele: Kimegyek és leszek hazug lélek az ő összes prófétái szájában. Monda azért: Csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy.
/Krónikák II. könyve 18,21/

És küldének hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon felelék nékik.
/Nehemiás könyve 6,4/

De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik előlök, és reménységök: a lélek kilehellése!
/Jób könyve 11,20/

Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!
/Jób könyve 32,8/

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
/Zsoltárok könyve 150,6/

A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.
/Példabeszédek könyve 15,13/

A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.
/Példabeszédek könyve 17,22/

A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik.
/Példabeszédek könyve 19,2/

A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.
/Példabeszédek könyve 19,15/

A telhetetlen lélek háborúságot szerez; a ki pedig bízik az Úrban, megerősödik.
/Példabeszédek könyve 28,25/

Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme.
/Prédikátorok könyve 1,17/

Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.
/Prédikátorok könyve 3,19/

Jobb, a mit ember szemmel lát, hogynem a lélek kivánsága; ez is hiábavalóság és a léleknek gyötrelme!
/Prédikátorok könyve 6,9/

És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.
/Prédikátorok könyve 12,9/

Felelék én: Levetettem ruhámat, &hogy-hogy öltözhetném fel? &Megmostam lábaimat, &mimódon keverném azokat a porba?
/Énekek könyve 5,3/

Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;
/Ésaiás könyve 32,15/

Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt.
/Ésaiás könyve 38,11/

Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, a kiket én teremtettem.
/Ésaiás könyve 57,16/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »