Találatok "pokol" (22 db):

Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, a mi az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.
/Számok könyve 16,30/

És alászállának azok és mindaz, a mi az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.
/Számok könyve 16,33/

A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tőrei estek reám.
/Sámuel II. könyve 22,6/

Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, a kik vétkeznek.
/Jób könyve 24,19/

A pokol és halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel!
/Jób könyve 28,22/

Mert tűz volna ez, a mely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná.
/Jób könyve 31,12/

Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
/Zsoltárok könyve 86,13/

Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.
/Zsoltárok könyve 116,3/

És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!
/Példabeszédek könyve 9,18/

A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
/Példabeszédek könyve 15,11/

Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.
/Példabeszédek könyve 15,24/

Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.
/Példabeszédek könyve 23,14/

Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
/Példabeszédek könyve 27,20/

Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.
/Máté evangéliuma 11,23/

De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
/Máté evangéliuma 16,18/

És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni.
/Lukács evangéliuma 10,15/

És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
/Lukács evangéliuma 16,23/

Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
/Korintusiaknak írt I. levél 15,55/

És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
/Jelenések könyve 1,18/

És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.
/Jelenések könyve 6,8/

És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
/Jelenések könyve 20,13/

A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
/Jelenések könyve 20,14/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »