Találatok "remény" (140 db):

Térjetek vissza leányaim! menjetek, mert én már vénebb vagyok, semhogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem; még ha ez éjjel férjhez mennék is és szülnék is fiakat:
/Ruth könyve 1,12/

És kiáltnak nagy felszóval zsidó nyelven Jeruzsálem népe ellen, mely a kerítésen vala, hogy őket megrettentenék és megháborítanák, abban a reményben, hogy így a várost elfoglalhatják.
/Krónikák II. könyve 32,18/

És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!
/Ezdrás könyve 10,2/

Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed- é utaidnak becsületessége?
/Jób könyve 4,6/

Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
/Jób könyve 5,16/

Oh, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek;
/Jób könyve 6,8/

Nézegetnek utánok Téma vándorai; Sébának utasai bennök reménykednek.
/Jób könyve 6,19/

A mint a szolga kívánja az árnyékot, és a mint a béres reményli az ő bérét:
/Jób könyve 7,2/

Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél, és most reménység nélkül tünnek el.
/Jób könyve 7,6/

Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész.
/Jób könyve 8,13/

Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.
/Jób könyve 11,18/

De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik előlök, és reménységök: a lélek kilehellése!
/Jób könyve 11,20/

Ímé, megöl engem! Nem reménylem; hiszen csak utaimat akarom védeni előtte!
/Jób könyve 13,15/

Mert a fának van reménysége; ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak.
/Jób könyve 14,7/

Ha meghal az ember, vajjon feltámad-é? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen elkövetkeznék az én elváltozásom.
/Jób könyve 14,14/

A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja: az ember reménységét is úgy teszed semmivé.
/Jób könyve 14,19/

Ha reménykedem is, a sír már az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat.
/Jób könyve 17,12/

Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
/Jób könyve 17,14/

Megronta köröskörül, hogy elveszszek, és reménységemet, mint a fát, letördelé.
/Jób könyve 19,10/

Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis elragadja az ő lelkét?
/Jób könyve 27,8/

Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak: Én bizodalmam!
/Jób könyve 31,24/

Ímé, az ő reménykedése csalárd; puszta látása is halálra ijeszt!
/Jób könyve 41,9/

Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.
/Zsoltárok könyve 9,19/

Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
/Zsoltárok könyve 62,6/

Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
/Zsoltárok könyve 71,5/

Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.
/Zsoltárok könyve 71,14/

De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
/Zsoltárok könyve 73,28/

Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
/Zsoltárok könyve 78,7/

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
/Zsoltárok könyve 118,8/

Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.
/Zsoltárok könyve 118,9/

Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet adtál!
/Zsoltárok könyve 119,49/

A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
/Zsoltárok könyve 119,74/

Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
/Zsoltárok könyve 119,81/

Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
/Zsoltárok könyve 119,114/

Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
/Zsoltárok könyve 119,116/

Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
/Zsoltárok könyve 119,147/

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
/Zsoltárok könyve 146,5/

Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
/Zsoltárok könyve 147,11/

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
/Példabeszédek könyve 10,28/

Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
/Példabeszédek könyve 11,7/

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
/Példabeszédek könyve 13,12/

Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
/Példabeszédek könyve 14,32/

Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.
/Példabeszédek könyve 19,18/

Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
/Példabeszédek könyve 24,14/

Láttál-é oly embert, a ki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogynem mint a felől!
/Példabeszédek könyve 26,12/

Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? a bolond felől több reménység van, hogynem a felől!
/Példabeszédek könyve 29,20/

Annakokáért elfordulék én, megfogván reménységtől az én szívemet minden munkám felől, melylyel munkálódtam a nap alatt.
/Prédikátorok könyve 2,21/

Mert akárkinek, valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége; mert jobb az élő eb, hogynem a megholt oroszlán.
/Prédikátorok könyve 9,6/

S megrettennek és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, a melyben reménykedtek, és Égyiptom miatt, a melyben dicsekedtek.
/Ésaiás könyve 20,5/

És szól e partvidék lakosa ama napon: Ímé így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy Assiria királyától megszabaduljunk; hát mi miként menekülhetnénk meg?
/Ésaiás könyve 20,6/

< Előző oldal | Következő oldal >

Ingyen Biblia idézet E-mailben

Add meg az e-mail címed:

Feliratkozom!

Ha szeretnél minden héten kapni egy személyre szóló idézetet a Szentírásból, add meg az email címed (*):

Biblia olvasása online »